สร้าง “พื้นที่ปลอดภัย” ให้ทุกคนในทีม — เรื่องเพศ ไม่ควรอยู่ในที่ทำงาน

การพูดเรื่องเพศสัมพันธ์ในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องปกติ
การส่งรูปล่อแหลมในกลุ่มไลน์ที่ทำงานไม่ใช่เรื่องปกติ
การทักเพื่อนรวมงานด้วยคำพูดส่อเสียดไม่ใช่เรื่องปกติ

Photo by Talen de St. Croix on Unsplash

ใส่ใจ

ไม่พูดเรื่องเพศในที่ทำงาน

อะไรที่มันก้ำกึ่ง ให้ถือว่าไม่ควร

กล้ายอมรับ เปิดใจ และขออภัย

Foodie. Product Owner. Writer. Digital Nomad. https://chalakornberg.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store